Какво е Кинезитерапия - Physio Health - Physiotherapy & Rehabilitation Centre


Кинезитерапията е наука ,която се занимава с проучването на въздействието, методиките и средствата на движение с неговото лечебно действие , с цел по-бързото  и пълно възстановяване на пациента. В своята  най-обща характеристика  кинезитерапията може да  бъде разделена на два основни дяла: Активна кинезитерапия  и Пасивна кинезитерапия.

Активна кинезитерапия – харакеризира се с активното и съзнателно участие на пациента , който волево изпълнява движенията.

Средства на Активната кинезитерапия:

1.Лечебна физкултура – кинезитерапевтичен метод,  при който се използват средствата на физкултурата.Гимнастически упражнения , упражнения с и на уреди, упражнения с приложен характер за лечебни цели.Лечебната гимнастика е метод за лечение и профилактика на различни заболявания посредством комплекс от физически упражнения:
а) аналитична гимнастика;
б) общоукрепваща гимнастика;
в) подводна гимнастика;
г) игри, които могат  да включат елменти от спорта – плуване , гребане , баскетбол и т.н;
2.Трудотерапия
3.Теренно лечение
4.Специални методи- суспенсионна терапия , пулитарапия, методи на Бобат , Мълиган, Макензи, Войта.

Пасивна кинезитерапия- обхваща  форми и средства,  при които пациентът  участва  пасивно (не извършва волеви движения).  Движението се извършва мануално от рехабилитатора  или от специални апарати и приспособления .

Средства на пасивната кинезитерапия :

1.Mасаж-мануален масаж, механо-масаж(с уреди) и хидромасаж.
2.Механотерапия- движения, извършвани от уреди и апарати (екстензионна).
3.Мануална терапия-мобилизации.

Принципи на кинезитерапията:

1.Общо въздействие или всестранност – въздействие не само по отношение на болестния процес , но и на всички съпътстващи заболявания и отклонения  от здравето,  които могат да се установят.
2.Постепенност на натоварването – комплексът  по кинезитерапия се построява така, че в началото се започва  с по-леки и достъпни упражнения,  които подготвят организма към по-голямо натоварване, което в средата на процедурата достига своя връх, а към края-  намалява.
3.Системност и продължителност на въздействието- необходимо е план на лечение с набелязани цели и задачи,средства, натовареност и часови график.Заниманията трябва да се провеждат редовно, за да се постигнат благоприятни резултати.
4.Индивидуален подход- трябва да се обръща внимание на специфичната клинична картина: пол,възраст,поносимост към физически упражнения и двигателна активност.
5. Оптимално натоварване- този ефект може да се постигне,  ако дразненето от физическите упражнения е с достъпна сила,  която да възбуди мозъка и рефлекторните връзки.
6.Разнообразие на средата и формите на кинезитерапия.