Влиянието на кинезитерапията върху диабетната полиневропатия -